top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 Algemene Voorwaarden Metaplex nv 

Artikel 1 

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met METAPLEX N.V. (hierna METAPLEX), behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking, en dit van het ogenblik dat zij minstens één keer ter kennis werden gebracht. Deze voorwaarden worden als aanvaard beschouwd, zelfs indien ze in tegenspraak zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, in welk geval de klant afstand doet van haar eigen algemene voorwaarden en onderhavige algemene voorwaarden van METAPLEX steeds voorrang zullen hebben. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, sluit de toepassing van de andere voorwaarden niet uit.  

Artikel 2  

Alle aanbiedingen van METAPLEX zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Bestellingen van klanten evenmin. Tussen METAPLEX en de klant komt slechts een overeenkomst tot stand door de bevestiging van de bestelling door METAPLEX. De bevestiging van een bestelling kan eveneens blijken uit de uitvoering van de overeenkomst door METAPLEX.  

Artikel 3  

De klant is verplicht om de door METAPLEX geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen geleverd kunnen worden. METAPLEX levert de goederen steeds “af-fabriek” (incoterm EXW) vanuit haar magazijnen. Transport van de goederen gebeurt op risico van de koper, zelfs bij een franco levering. METAPLEX bepaalt steeds de wijze van transport, verzending en verpakking, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen wordt. De op de vrachtbrief vermelde hoeveelheden gelden als geleverde hoeveelheden. De koper zal de goederen onmiddellijk nakijken bij de levering en de ontbrekende hoeveelheden en zichtbare gebreken dadelijk doen vaststellen door de vervoerder en tegenover hem het gebruikelijke voorbehoud maken. Eventuele zichtbare gebreken dienen op de leverbon of transportbrief vermeld te worden of binnen 3 (drie) dagen schriftelijk aan METAPLEX kenbaar gemaakt te worden. Klachten nopens niet-zichtbare gebreken moeten binnen de acht dagen worden overgemaakt per aangetekend schrijven. Het gebruik van de geleverde goederen betekent een onherroepelijke aanvaarding ervan. Geen enkele mogelijke klacht schort de betalingsverbintenis op. De terugzendingen aan het adres van METAPLEX dienen franco te geschieden. Vermelde levertermijnen zijn slechts indicatief en binden METAPLEX niet. Bij abnormale vertraging in de levering heeft de klant echter het recht om de koop per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden op voorwaarde dat METAPLEX nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van één (1) maand dat METAPLEX hiertoe aangetekend ingebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander verhaalmiddel en in het bijzonder aan het recht op schadevergoeding.  

Artikel 4  

4.1 De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door METAPLEX geleverde of te leveren goederen aan METAPLEX verschuldigd is, met inbegrip van betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Bij betaling met cheque of wissel gebeurt de eigendomsoverdracht slechts na definitieve incasso van de bedragen. Niettemin zullen de risico's van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat de goederen aan hem werden geleverd. Dit eigendomsvoorbehoud heeft eveneens betrekking op goederen die deel uitmaken van een door METAPLEX geleverde dienst.  

4.2 Tot het ogenblik dat de eigendom van de verkochte goederen effectief aan de klant is overgedragen is het de klant verboden om de goederen onder het eigendomsvoorbehoud als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of met een zekerheid te bezwaren. De klant draagt een zorgvuldigheidsplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen. De klant verbindt zich ertoe METAPLEX in te lichten in geval van uitwinning of opslag in een ruimte die niet haar eigendom is.  

Artikel 5  

5.1 De overeengekomen prijzen van METAPLEX gelden af fabriek (incoterm EXW). Alle belastingen, taksen en/ of heffingen, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen of het transport ervan, met inbegrip van alle nieuwe belastingen, heffingen of anderen rechten, zijn integraal ten laste van de klant. METAPLEX behoudt zich het recht voor om prijzen eenzijdig te wijzigen door middel van eenvoudige kennisgeving indien de marktomstandigheden dit verantwoorden. METAPLEX is steeds gerechtigd, behoudens andersluidend beding, deelfacturen op te stellen naargelang van de vordering van de door METAPLEX uitgevoerde werken en/ of geleverde goederen.  

5.2 De facturen van METAPLEX zijn betaalbaar te Antwerpen (Wilrijk) op de vervaldag die vermeld staat op de factuur. Indien bijzondere voorwaarden overeengekomen met de klant toelaten de uitstaande bedragen in termijnen af te lossen, zal de koper indien hij één termijn niet naleeft, het voordeel verliezen van de gespreide betalingen en word het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar, met inbegrip van conventionele intresten en strafbeding. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. In dat geval behoudt METAPLEX zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.  

5.3 Indien er bij METAPLEX op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt METAPLEX zich het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling of andere zekerheden te eisen. Ingeval de koper in voorkomend niet kan of wil gevolg geven aan een voorafgaandelijke betaling en/of geen voldoende zekerheden kan bieden, heeft METAPLEX het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zonder dat er enige vergoeding verschuldigd kan zijn door METAPLEX.  

5.4 Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1,5% per maand op het onbetaalde factuurbedrag evenals een forfaitaire vergoeding van 15% van het nog verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van METAPLEX om een hogere schadevergoeding te eisen. Tot aan de integrale betaling behoudt METAPLEX steeds een retentierecht op alle goederen van de klant die aanwezig zijn in haar bedrijfsruimtes en bij het uitoefenen hiervan is zij gerechtigd opslagkosten te vorderen.  

5.5 Protest van de facturen dient te gebeuren binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur met een aangetekend schrijven aan het adres van de maatschappelijke zetel van METAPLEX en waarin de redenen van het protest duidelijk omschreven worden. De datum van ontvangst van de factuur wordt bewezen door de factuurdatum vermeerderd met één werkdag. Het tegenbewijs hiervan behoort aan de koper.  

5.6 METAPLEX is ten allen tijde gerechtigd het geheel of een gedeelte van zijn schuldvorderingen op de koper over te dragen aan derden.  

Artikel 6  

6.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt METAPLEX niet geacht kennis te hebben of rekening te houden met de specifieke toepassing die de klant van de gekochte goederen zal maken en kan METAPLEX hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden.  

6.2 Producties gebeuren volgens de in de sector van toepassing zijnde normen en toleranties. Deze zijn op éénvoudige aanvraag bij METAPLEX verkrijgbaar. Het plaatsen van de bestelling door de koper impliceert dat deze de normen en toleranties kent en accepteert.  

6.3 De aansprakelijkheid van METAPLEX voor eventuele verborgen gebreken in de door METAPLEX geleverde goederen is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen twee (2) maanden na de levering van de goederen. Eventuele verborgen gebreken moeten gemeld worden per aangetekend schrijven binnen de acht (8) dagen na de ontdekking ervan.  

Artikel 7  

7.1 METAPLEX is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade, noch voor vertraging, onderbreking of indirecte schade die zou veroorzaakt worden door al dan niet zichtbare gebreken aan de geleverde goederen. METAPLEX is evenmin aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of onopzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers of vertegenwoordigers in de uitvoering van hun professionele activiteiten. METAPLEX is slechts aansprakelijk voor bedrog, fraude en opzettelijke fouten.  

7.2 In geval de door METAPLEX geleverde goederen gebreken zouden vertonen, kan de klant uitsluitend aanspraak maken op herstelling of vervanging van de geleverde goederen, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. De in vervanging geleverde goederen zullen in rekening gebracht worden pro rata de duur van de gepresteerde tijd en duur van de waarborg.  

Artikel 8  

In geval van overmacht mag METAPLEX de uitvoering van de aangegane verbintenissen schorsen of zelfs verbreken, zonder dat de koper enige tegemoetkoming kan vorderen. In geval een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden tot gevolg heeft dat de uitvoering van de overeenkomst voor één van beide partijen een onredelijke last met zich meebrengt, zullen de partijen in overleg treden om gezamenlijk een billijke aanpassing van de overeenkomst overeen te komen. De betalingsverbintenis van de klant wordt van deze toepassing uitgesloten.  

Artikel 9  

De overeenkomst tussen METAPLEX en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen waartoe de overeenkomst aanleiding zou geven.  

 

Adres maatschappelijke zetel METAPLEX NV :  

METAPLEX NV  Kernenergiestraat 51  B-2610 Antwerpen (Wilrijk) België  

BTW: BE0446.273.937 

Mail : sales@metaplex.be  

bottom of page